UBND Thị trấn Gôi

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt